• Niezawaodność

  Od ponad 20 lat zajmujemy się technologią klejenia jako konwerter oraz dystrybutor marek 3M oraz testa.

 • Innowacyjność

  Konwertowanie taśm klejących. Jedno zdanie odnośnie wyróżnika.

 • Sprawdzone rozwiązania

  Wykorzystujemy dobrze znane technologię do tworzenia z gotowych wykrojów.

 • Pomoc i Wsparcie

  Oferujemy Naszym przyszłym klientom pełne wsparcie techniczne oraz oferujemy usługę proto-type.

Regulamin strony

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNA.

 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest PPM Innowacje Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 0000485451 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8952025603, numer statystyczny REGON 022288260.
 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@grupappmsa.pl, telefonu +48 71 330 43 53.
 4. Sprzedaż towarów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu.
 5. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją warunków tego regulaminu.
 7. Sklep otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 8. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Treść sklepu, w szczególności opisy produktów oraz ich ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. W momencie złożenia zamówienia w sklepie, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.

 

§ 2

DEFINICJE

 1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 8. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży.
 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
 12. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym http://www1.grupappmsa.pl/ za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego.
 13. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 14. Sprzedający - przedsiębiorca prowadzący placówkę, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży.
 15. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
 17. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 18. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.

 

§ 3

PROCEDURY ZAWIERANIA SPRZEDAŻY

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

 

Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

§ 4
KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednakże zamówienia złożone po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia pracy od godz. 9.00.
 3. Wszystkie podane ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Istnieje możliwość wystawienia na życzenie klienta za zakupiony towar fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami. 
 5. Jeśli adres wysyłki jest inny niż podany w danych należy go podać w formularzu po zakupie. Nie odpowiadamy za wysyłki wysłane na błędne adresy.
 6. Jeżeli w wyjątkowych sytuacjach nie będzie możliwości wykonania dostawy towaru zamówionego przez Państwa, zostanie zaproponowany zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.
 7. Zamieszczone zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości, jakości i zastosowania. W zależności od dostawy, towar może różnić się od prezentowanego na zdjęciu. Reklamacje, których powodem będą różnice ze zdjęcia ze stanem faktycznym nie będą rozpatrywane.
 8. Sklep realizuje zamówienia złożone i potwierdzone przez klienta w sposób zgodny z Regulaminem.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  - w przypadku płatności on-line w momencie otrzymania informacji o wpłynięciu środków przez platformę realizującą płatność
  - w przypadku płatności przelewem bankowym: w dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. W przypadku zaksięgowania środków z datą przypadającą na dzień wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.
  - w przypadku wysyłki za pobraniem: w chwili potwierdzenia zamówienia
 10. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Modyfikacja zamówienia możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem i uzyskaniu pisemnego potwierdzenia wprowadzonych zmian.
 11.  Sklep zastrzega prawo do odmowy anulowania zamówienia w przypadku wcześniejszego skierowania zamówienia do realizacji lub już zrealizowanego.
 12.  Dostępność produktów sprzedawanych w sklepie jest zróżnicowana i nie zawsze zgadza się z informacjami w serwisie. W przypadku niedostępności produktu lub produktów objętych jednym zamówieniem, sklep poinformuje klienta o statusie zamówienia i przybliżonym czasie jego realizacji.
 13.  Sklep zastrzega prawo anulowania zamówienia w przypadku niedostępności produktu, będącego jedyną pozycją zamówienia. O fakcie tym sklep powiadomi klienta niezwłocznie w formie wiadomości email.
 14.  Sklep zastrzega prawo do jednostronnego anulowania lub modyfikacji zamówienia w przypadku błędu technicznego lub teleinformatycznego, przy oznaczaniu produktu, w tym jego opisu, parametrów technicznych, dostępności oraz ceny.
 15.  Sklep zastrzega prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprzestrzegania zasad objętych Regulaminem.

 

§ 5

TERMINY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT - oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).
 2. Ceny produktów podawane są w złotych polskich.
 3. Sklep zastrzega prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania sprzedaży w formie promocji oraz wyprzedaży.
 4. Sklep może udzielić rabatu od ceny podanej przy produkcie.
 5. Sklep dokumentuje sprzedaż produktów w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokumenty te wystawiane są zgodnie z opcją wyboru dokonaną przez klienta podczas składania zamówienia.
 6. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiane są w momencie kompletnego przygotowania zamówienia do wysyłki.
 7. Przy zamówieniach realizowanych w sklepie, klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.
 8. Sklep internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:
  - zapłata przelewem tradycyjnym - kupujący zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego 78 1160 2202 0000 0002 9761 5576. W takim wypadku standardowy termin realizacji zamówienia wydłuża się o czas wpływu środków na konto.
  - zapłata przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez serwis płatności internetowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.,
  - zapłata kartą płatniczą online - forma płatności obsługiwana przez serwis płatności internetowych,
  - zapłata gotówką za pobraniem - dotyczy dostawy realizowanej przez przewoźników.
 9. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 3 dni, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży.
 10. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
  - poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone),
  - zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

 

§ 6
DOSTAWA

 1. Przy zakupach drogą elektroniczną dostępne mogą być następujące sposoby dostawy towarów:
  - przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy kurierskiej
  - przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy Poczty Polskiej
  - odbiór w paczkomatach
 2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący.
 3. Termin dostawy przesyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia wysyłki. Przewoźnik doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8-16. Dostawa realizowana jest jedynie na obszarze Polski. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego lub w potwierdzeniu zamówienia.
 4. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy Dostawy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Wysyłane przedmioty są zapakowane w twarde kartonowe pudełka, folie powietrzne  lub powietrzne koperty co do minimum zmniejsza ryzyko uszkodzenia towaru w trakcie transportu.
 8. Po otrzymaniu przesyłki,  klient jest zobowiązany do sprawdzenia jej zawartości w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli zawartość nie zgadza się z zamówieniem, należy sporządzić odpowiedni protokół w obecności w/w pracownika z jego podpisem. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku braku takiego protokołu.
 9. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenia przesyłki z winy Przewoźnika.
 10. Na wyraźną prośbę kupującego, istnieje możliwość wysłania każdej przesyłki jako wartościowej. Koszt takiej przesyłki ponosi klient i jest uzgadniany indywidualnie wg aktualnego cennika Przewoźnika.
 11. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wysyłki wysłane listem zwykłym. Jest to forma wysyłki nierejestrowana i taką formę przesyłki Klient wybiera tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 12. Towar wysyłany jest tylko w dni robocze.
 13. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych w przypadkach losowych (błędne wysłanie towaru, błędne pakowanie towaru, opóźnienie po stronie firmy dostarczającej towar, inne przypadki losowe).
 14. Produkty zamówione w Sklepie wysyłane są do klienta na podstawie zamówień złożonych i potwierdzonych oraz z uwzględnieniem warunków płatności określonych w Regulaminie.
 15. Czas dostawy liczony jest od momentu odebrania przesyłki przez przewoźnika ze Sklepu, do momentu dostarczenia przesyłki klientowi.
 16. W chwili potwierdzenia odbioru przesyłki, klient uzyskuje prawo własności rzeczy objętych złożonym zamówieniem oraz akceptuje ryzyka związane z ich posiadaniem i użytkowaniem.

 

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU.

 1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres info@grupappmsa.pl,). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu a który można pobrać z  Druk odstąpienia od umowy
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego tj. PPM Innowacje Sp. z o.o. Sp. k ul. Kukułcza 5, 51-418 Wrocław - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Koszt transportu zwracanego towaru leży po stronie klienta.
 9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy np. taśmy cięte na wymiar dokładnie pod zamówienie klienta.
  - w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - zawartej w drodze aukcji publicznej.§ 8
REKLAMACJE

 1. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj PPM Innowacje Sp. z o.o. Sp. k ul. Kukułcza 5, 51-418 Wrocław lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej info@grupappmsa.pl
 3. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  - Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
  - Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
  - Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  - Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

§ 9
RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  - żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Kupujący.
 1. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Kupujący.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej

 

§ 10
GWARANCJA I ZWROTY

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru wraz z oryginalnym opakowaniem na swój koszt. Zwroty bez oryginalnych opakowań nie będą uznawane.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu usuwamy wadę, lub wymieniamy go na nowy. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. 
 4. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem. 
 5. Jeżeli reklamowany towar okaże się sprawny lub nie spełnia warunków gwarancji, odsyłamy go na koszt klienta, po uprzednim otrzymaniu środków finansowych od klienta pokrywających koszt wysyłki.
 6. Do przesyłki należy dołączyć dane użytkownika, oraz dokładny opis wady.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych.
 8. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, celowe oraz powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, jak również powstałe w czasie transportu wynikłe z winy Przewoźnika (wyjątek stanowią paczki ubezpieczone).
 9. Podstawę reklamacji zakupionego produktu nie stanowią różnice w wyglądzie towarów, wynikające z ustawień paramentów monitora klienta, dotyczące w szczególności koloru, proporcji elementów ilościowych, wielkości. Zdjęcia poglądowe zamieszczone w sklepie mogą różnić się realnego wyglądu produktu.
 10. W przypadku kiedy okaże się, że zwrócony towar nosi ślady  użytkowania lub jest uszkodzony - zwrot nie zostanie uznany a towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt (po opłaceniu kosztów przesyłki z góry na konto).
 11. Każdy towar objęty jest gwarancją. Podstawą do uznania praw gwarancyjnych jest posiadanie dowodu zakupu (prosimy nie wyrzucać) oraz nasza plomba gwarancyjna na produkcie (o ile taka się znajduje). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, ukruszeń, zagięć taśm, zawilgoceń, wad wynikłych z niewłaściwego montażu, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz naturalnego zużycia lub śladami naturalnego zużycia. 
 12. Sklep wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi na produkty objęte gwarancją.
 13. Sklep zastrzega możliwość wyłączenia rękojmi oraz możliwość nie udzielenia gwarancji w stosunku do konkretnych produktów, w szczególności do produktów sprzedawanych jako przecenione w formie sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży.
 14. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z akceptacją w/w warunków gwarancji.


§ 11
POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.
 4. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 6. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie internetowej Sprzedającego Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej www.grupappmsa.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawno-autorskiej.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 8. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 9. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zasady ogólne.

https://uokik.gov.pl/download.php?id=780.
https://uokik.gov.pl/download.php?id=780

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium